| मुख्य पृष्ठ | शाखा | अभिप्राय | करीयर | आमच्याशी संपर्क साधा | साइट मॅप |


                                           


 

आर्थिक वाढ

गेल्या पाच वर्षांतील प्रगतीचा तुलनात्मक तक्ता ( लाखात )


अ.क्र. तपशिल २०१७-१८ २०१८-१९ २०१९-२० २०२०-२१ २०२१-२२
१. भाग भांडवल २,१९२.२१ २,०५६. २२ २,०११. ९८ २,०७५. ८२ २,०९३. २६
२. राखीव फंड आणि इतर राखीव ९,३९६.९९ ९,६६९. १० ११,११८. २७ ११,७४३. ३७ १०,८१४. ८२
३. गुंतवणूक २८,५०६.५५ २६,६९२. ४० २१,३४१. २१ २२,५५८. ३९ २६,५५८. ०७
४. ठेवी ६०,७९३.२१ ५७,७४५. ९८ ५०,४७३. ९० ५०,५३६. ३९ ४८७९७. ३७
५. कर्ज ३६,५२१. ३९ ३५,६८८. ९८ ३३,८०७. ६१ ३०,७४१. ८३ २५,७५४. १९
६. खेळते भांडवल ७३,५०५.०६ ७०,४५०. ९४ ६४,४६०. ६१ ६५,६६२. १६ ६२,८२४. ४५
७. नफा ५७.८३ ८६. १४ -१००८. ६३ -१०२४. ६९ ६८०. ६८
८. लाभांश १३% १३% १०% (तरतूद केली)


map

पत्ता : २१७, राजा राममोहन रॉय रोड,
गिरगांव,मुंबई-
४०० ००४