x DMCB| ठेव शुल्क
| मुख्य पृष्ठ | शाखा | अभिप्राय | करीयर | आमच्याशी संपर्क साधा | साइट मॅप |


                                           

विविध प्रकारचे सेवा शुल्क

( दिनांक - १०/०१/२०१३ पासून )


सुविधेचा प्रकार सेवा शुल्क
ठेव :
एम.आय.सी.आर. - धनादेश-पुस्तिका
१)चालू / कॅश-क्रेडीट / ओव्हरड्राफ्ट खाते नवीन खाते उघडल्यावर पहिली धनादेश-पुस्तिका मोफत
नंतरच्या प्रत्येक धनादेशासाठी प्रत्येकी रु. २/- आकारले जातील.
२)बचत खाते दर वर्षी १०५ धनादेश मोफत (एप्रिल ते मार्च).
वर्षातील १०५ धनादेशानंतर प्रती धनादेश रु. २/- आकारले जातील. (सदर शुल्क १ एप्रिल २०१३ पासून लागू असतील)
बाहेरील बँकेचे धनादेश / बिले
१) रुपये १०,००० /- पर्यंत    
२) रुपये १०,००१ ते रुपये १,००,००० /-
३) रुपये १,००,००० हून अधिक

(सदरील शुल्क सर्व समावेशक असेल , कोणतेही अतिरिक्त शुल्क नाही जसे कुरिअर किंवा टपालाचे शुल्क)
रुपये ५० /-
रुपये १०० /-
रुपये १५० /-
इतर बँकर्स च्या माध्यमातून परकीय चलन धनादेश संकलन / विदेशी चलन रेमिटन्स रुपये ३५ /- हाताळणी शुल्क अधिक कलेक्टींग बॅंकेचे शूल्क.
आरटीजीएस
आऊटवर्ड
रुपये ५ लाखा पर्यंत
५ लाखा वरील
रुपये २५ /-
रुपये ५० /-
इनवर्ड --
एनईएफटी
आऊटवर्ड
रुपये १ लाख पर्यंत
रु. १.०० लाखाचे वर ते २.०० /- लाखापर्यंत
रु. २.०० /- लाखावरील
रुपये ५ /-
रुपये १५ /-
रुपये २५ /-
इनवर्ड --
स्पिड क्लिअरींग
रु. १ लाखा पर्यंत
रु. १ लाखाचे वर
शुल्क नाही
रुपये १५० /-
ई. सी. एस. डेबिट रिटर्न
१) रुपये ५,००० /- पर्यंत
२) रुपये ५,००१ ते १०,००० /-
३) रुपये १०,००१ ते ५०,००० /-
४) रुपये ५०,००१ ते १,००,००० /-
५) रुपये १,००,००१ ते ५,००,००० /-
६) रुपये ५,००,००१ ते १०,००,००० /-
७) रुपये १०,००,००० /- च्या वरील
रुपये ५० /-
रुपये ७५ /-
रुपये १०० /-
रुपये २०० /-
रुपये ५०० /-
रुपये ७५० /-
रुपये २५०० /-
एमआयसीआर धनादेश रिटर्न
(आऊटवर्ड)
१)स्थानिक धनादेश / राष्ट्रीय क्लिअरिंग धनादेश

अ) रुपये १०,००० /- पर्यंत
ब) रुपये १०,००१ ते ५०,००० /-
क) रुपये ५०,००१ ते १,००,००० /-
ड) रुपये १,००,००० /- च्या वरील


रुपये २५ /-
रुपये ५० /-
रुपये १०० /-
रुपये १५० /-
२) बाहेरील बँकेचे धनादेश

अ) बाहेरील बँकेचे धनादेश

  
ब) टायअप असलेल्या बँकांचे धनादेश.


रु. १००/- प्रती धनादेश (अधिक पोस्टेज व कुरिअर शुल्क )

टायअप केलेल्या बॅंकेचे शुल्क + प्रती धनादेश रु. १००/-
एम. आय. सी. आर.- धनादेश रिटर्न
(इनवर्ड रिटर्न)
१) रुपये ५,००० /- पर्यंत
२) रुपये ५,००१ ते १०,००० /-
३) रुपये १०,००१ ते ५०,००० /-
४) रुपये ५०,००१ ते १,००,००० /-
५) रुपये १,००,००१ ते ५,००,००० /-
६) रुपये ५,००,००१ ते १०,००,००० /-
७) रुपये १०,००,००० /- च्या वरील
रुपये ५० /-
रुपये ७५ /-
रुपये १००/-
रुपये २००/-
रुपये ५००/-
रुपये ७५०/-
रुपये २५००/-
१० डुप्लिकेट पासबुक / खाते उतारा
१) बचत खाते पासबुक

२) चालु खाते उतारा

रुपये ५०/-

रुपये १०/- प्रती पान जास्तीत जास्त रू १०००/-

११ खाते बंद करणे
१) बचत खाते बंद करणे. ( एक वर्षाच्या आतील )
२) चालू खाते बंद करणे. ( एक वर्षाच्या आतील )

रुपये १५०/-
रुपये ३००/-
१२ किमान शिल्लक शुल्क
१. बचत खाते किमान शिल्लक
रुपये १००० /- धनादेश पुस्तिका शिवाय आणि
रुपये २०००/- धनादेश पुस्तिका असेल तर

या प्रमाणे शिल्लक ठेवली नसेल तर
शुल्क: रुपये ५०/- प्रत्येक महिना बचत खात्यासाठी आकारले जाईल
२. चालू खाते किमान शिल्लक

रुपये ५००० /-

जर शिल्लक ठेवली नसेल तर शुल्क: रुपये १००/- प्रत्येक महिना चालू खात्यासाठी आकारले जाईल.

१३ "फेथ इन्क्वायरी" रुपये १५० /-
१४ फोलिओ शुल्क(प्रासंगिक शुल्क)
सी डी , सी सी आणि ओ डी खात्यांसाठी - ( ठेव,गव्हर्नमेंट सिक्युरीटी, सोने दागिने ताराणावरील ओव्हरड्राफ्ट खात्यासाठी लागू नाही.)
रुपये १०० /- ४० नोंदीसाठी ,
किमान रुपये १०० / कमाल रुपये १००० /- सप्टेंबर आणि मार्च महिन्यात आकारले जाईल.
१५ स्टॉप पेमेंट शुल्क रुपये १०/ प्रती धनादेश
जास्तीत जास्त रु. १०० /- (अपूर्ण रकमे मुळे चेक परत गेल्याबदल शुल्क आकारले जाईल)
१६. एम.आर.डी. खात्यामध्ये मासिक हप्ता विलंब दंड आर डी विलंब शुल्क रुपये १.५० प्रती रुपये १०० /-
मुदत ठेवी
डुप्लिकेट मुदत ठेव पावती देणे/ आर डी खाते पुस्तिका / डी आर डी खाते पुस्तिका रुपये ५० /- प्रती पावती किंवा आर डी / डी आर डी खाते पुस्तिक (डुप्लिकेट मुदत ठेव पावती जारी करण्यासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क अतिरिक्त होईल)


map

पत्ता : २१७, राजा राममोहन रॉय रोड,
गिरगांव,मुंबई-
४०० ००४