| मुख्य पृष्ठ | शाखा | अभिप्राय | करीयर | आमच्याशी संपर्क साधा | साइट मॅप |


                                           


 

आर्थिक वाढ

गेल्या पाच वर्षांतील प्रगतीचा तुलनात्मक तक्ता ( लाखात )


अ.क्र. तपशिल २०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-१८
१. भाग भांडवल १४५३.५३ २१९९.९८ २,३४२.८४ २,३४८.६४ २,१९२.२१
२. राखीव फंड आणि इतर राखीव ४,०५६.२१ ४,५८३.१३ ८,२९७.७१ ८,८५५.४८ ९,३९६.९९
३. गुंतवणूक २०,८०२.२१ २४,८९५.५३ ३०,९८९.३९ ३६,५७१.७५ २८,५०६.५५
४. ठेवी ५०,७९४.४३ ५७,४१२.८२ ६४,४५३.३३ ६८,९९८.३६ ६०,७९३.२१
५. कर्ज ३२,०४२.०३ ३४,८२२.६५ ३६,०८५.६५ ३६,४५०.६६ ३६,५२१. ३९
६. खेळते भांडवल ५७,४००.२४ ६५,३६९.४१ ७६,८७४.४९ ८१,४४६.२१ ७३,५०५.०६
७. नफा ३१३.१२ ३३१.५१ ३४६.९१ १९.६२ ५७.८३
८. लाभांश १३% १३% १०% (तरतूद केली)


map

पत्ता : २१७, राजा राममोहन रॉय रोड,
गिरगांव,मुंबई-
४०० ००४